top of page
ABClogosm.png

Mission

 • We serve Christ by practicing and teaching excellent primary healthcare grounded in biblical values.

 • Ne i shërbejmë Krishtit duke praktikuar dhe trajnuar mbi Kujdesin Shëndetësor Parësor themeluar në vlera biblike.

A7C06581_edited.jpg

Vision

 • We envision the health and wellbeing of all people in Albania.

 • Vizioni ynë është shëndeti dhe mirëqenia e të gjithë njerëzve në Shqipëri.

A7C06581.jpg
A7C04617.jpg

Purpose

 • We exist to glorify God by providing and teaching primary healthcare for the wellbeing of all people in Albania.

 • Ne ekzistojmë për të lavdëruar Perendinë duke dhënë dhe mësuar Kujdesin Shëndetësor Parësor për mirëqënien e të gjithë njerëzve në Shqipëri.

A7C06581_edited.jpg

Core Values

 • Christlikeness-Reflektojme Krishtin

 • Equipping-Fuqizim

 • Love-Dashuri

 • Teamwork-Bashkepunim

 • Compassion-Dhembshuri

 • Integrity-Integritet

 • Respect-Respekt

85738.webp
bottom of page